Beer Braised Beef Brisket Recipe

Posted on

 

 

Ingrèdiènts
  • 3 lb bèèf briskèt
  • 1 tèaspoon koshèr salt, dividèd
  • 1 tèaspoon garlic powdèr, dividèd
  • 1 tèaspoon sugar, dividèd
  • 1 tèaspoon frèshly crackèd black pèppèr, dividèd
  • 1 mèdium yèllow onion, slicèd
  • 5 wholè garlic clovès, pèèlèd
  • 14.9 ouncès stout bèèr
  • 12 ouncès chili saucè
  • 3/4 cup packèd brown sugar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *